LV sesja Rady Miasta już w czwartek

0

000 IMG_8655

Zapraszam na LV-ą sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołaną na wniosek burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), która odbędzie się 27 marca 2014 r. tj. czwartek o godz. 15.00 w budynku kina w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Chodkiewicza 10.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2014 roku”.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej :Małgorzata Łańko

Zobacz wszystkie wydarzenia