XLII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2017-06-22

45

Informujemy, że XLII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 22 czerwca 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Joachim Zawacki

Porządek obrad Rady Miejskiej:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu.
4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto.
10.Informacja na temat ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobre Miasto za 2016 rok.
11.Sprawozdania z działalności spółek komunalnych w Dobrym Mieście za 2016 rok.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia