IV sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2019-01-31

0

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IV zwyczajną sesję
Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I i III sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczących komisji o rozstrzygnięciach i stanowiskach komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2019-2034.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gietrzwałd na rok 2019.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Gminy,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
d) dyskusja i głosowanie wniosków zgłoszonych przez Komisję Budżetu i Strategii
Budżetowej oraz Wójta Gminy Gietrzwałd,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
8. Oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące.

Transmisja z obrad Rady Gminy TUTAJ

Zobacz wszystkie wydarzenia