II sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-12-05

0

Znak sprawy: BRM.0002.VIII.2.2018 Olsztyn, 27 listopada 2018 r.
Nr dokumentu:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień:
5 grudnia 2018 roku (środa) II sesję Rady Miasta Olsztyna
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania stałych komisji VIII kadencji Rady Miasta Olsztyna i ustalenia przedmiotu ich działania (nr rob. 1/18).
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VIII kadencji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 2/18).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego (nr rob. 3/18).
5. Wybór Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości miesięcznych diet radnym Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 4/18)
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk

Zobacz wszystkie wydarzenia