III sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-12-14

0

14 grudnia 2018 roku (piątek) III sesja Rady Miasta Olsztyna
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o podmiotach na terenie Olsztyna, w których skazani mogą wykonywać prace społeczne w roku 2019
3. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok, (nr rob. 5/18)
4. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, (nr rob. 6/18)
5. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, (nr rob. 7/18)
6. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Olsztyna, (nr rob. 8/18)
7. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 22/18)
8. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyn (nr rob. 23/18)
9. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Nad Jeziorem Długim oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu, (nr rob. 9/18)
10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Brzeziny, Mazurskiego i Wojska Polskiego, (nr rob. 10/18)
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie, (nr rob. 11/18)
12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie, (nr rob. 12/18)
13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w 2018 roku, (nr rob. 13/18)
14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, (nr rob. 14/18)
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustanowienia „Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla Miasta Olsztyna na lata 2019 – 2023”, (nr rob. 15/18)
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, (nr rob. 16/18)
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, (nr rob. 17/18)
18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (nr rob. 18/18)
19. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+” utworzonych na terenie Olsztyna
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, (nr rob. 19/18)
20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Oś priorytetowa
10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek, (nr rob. 20/18)
21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia Gminy Olsztyn, jako Partnera, do projektu PPRSZM OLSZTYN (Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 6.0), (nr rob. 21/18)
22. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
23. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk

Nagranie audio z posiedzenia Rady Miasta

Zobacz wszystkie wydarzenia