IV sesja Rady Miasta Olsztyna. 2019-01-23

0
23 stycznia 2019 roku (środa) IV sesja Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna (nr rob. 36/19)
3. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok,
(nr rob. 37/19)
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Miasta Olsztyna w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy
(nr rob. 45/19)
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna za lata
2016-2017,
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2018,
7. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,
(nr rob. 38/19)
8. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,
(nr rob. 39/19)
9. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,
(nr rob. 40/19)
10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Podgrodzie, (nr rob. 26/19)
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., (nr rob. 27/19)
12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Olsztynie w roku 2019, (nr rob. 43/19)
13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn,
(nr rob. 34/19)
14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody,
(nr rob. 32/19)
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody o nr ewid. 382 zlokalizowanego przy ul. Radiowej 4-5
w Olsztynie, (nr rob. 33/19)
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności, (nr rob. 41/19)
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę XLIV/853/18 z dnia 31.01.2018 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, (nr rob. 28/19)
18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (nr rob. 29/19)
19. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, (nr rob. 31/19)
20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027”, (nr rob. 30/19)
21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty, (nr rob. 44/19)
22. Projekt stanowiska Rady Miasta Olsztyna w sprawie pozyskania inwestora, zbycia akcji
i wyjścia Gminy Olsztyn ze spółki Stomil Olsztyn S.A., (nr rob. 42/19)
23. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 10:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk

Transmisja z obrad Rady Miasta dostępna TUTAJ

Zobacz wszystkie wydarzenia