Wojewoda stwierdził nieważność uchwały w sprawie OSIR-u i CBK w Dobrym Mieście

22

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.357.2019 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), stwierdzam nieważność uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Centrum KulturalnoBibliotecznego w Dobrym Mieście.

 

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska w Dobrym Mieście, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 11 i 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), zmieniła nazwę i statut Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.

W toku postępowania nadzorczego ustalono, że w przedmiotowej sprawie ma miejsce nie tylko zmiana nazwy i statutu ww. jednostki, ale faktycznie powstaje nowa jednostka, która będzie realizować zadania dotychczasowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście i likwidowanego uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2019 r. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście ( łącznie z przekazaniem pracowników do nowego podmiotu, na podstawie art. 23 (1) Kodeksu Pracy).

Przedmiotowa uchwała, w ocenie organu nadzoru, została podjęta bez podstawy prawnej, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne połączenie w ramach jednego podmiotu, działalności z zakresu kultury, realizowanych w ramach Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, z zadaniami z zakresu sportu.

Powyższe rozwiązanie narusza w szczególności ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W art. 2 tej ustawy zostały wymienione dopuszczalne formy organizacji, w jakich mogą być prowadzone instytucje kultury, do których należą muzea, domy kultury, teatry, opery, świetlice oraz biblioteki wraz z ich zadaniami. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Należy zauważyć, iż w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o działalności instytucji kultury, decyduje wprawdzie wola organizatora, jednakże, w myśl orzecznictwa sądów administracyjnych, nie można podzielić poglądu, zgodnie z którym to jedynie wola organizatora decyduje o tym, jakie zadania będą przypisane tworzonej przez niego instytucji kultury, według jakich zasad taka instytucja będzie działała oraz według jakich reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową.

Organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury. Tymczasem Rada Miejska w Dobrym Mieście, połączyła zadania gminnej instytucji kultury z zadaniami z zakresu sportu, wbrew przepisom ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Na podkreślenie zasługuje również, istnienie istotnych różnic w sposobie finasowania ww. działalności,określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 14 pkt 7 i art. 219 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe w ramach dotacji określanej na ten cel w uchwale budżetowej. Zakłady takie są jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Z kolei, ustawa o sporcie w art. 27 stanowi, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć (może także wspierać kulturę fizyczną na podstawie przepisów odrębnych).

W związku z powyższym, finansowanie przez gminę zadań z zakresu sportu może się odbywać bezpośrednio z budżetu gminy, w tym za pośrednictwem gminnego zakładu budżetowego, może być też realizowane w formie dotacji udzielanej innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, którym zostaną powierzone zadania w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast samorządowe instytucje kultury, jako mające osobowość prawną, są odrębnymi od gminy podmiotami prawa, dysponują majątkiem, środkami trwałymi, samodzielnie gospodarują w ramach posiadanych środków, a organizator nie odpowiada za ich zobowiązania. Finansowanie instytucji kultury, jako odrębnych podmiotów odbywa się zatem na innych zasadach niż zadania z zakresu sportu. Tym samym, realizowanie w ramach jednego podmiotu zadań z obu wyżej wspomnianego zakresu jest niedopuszczalne.

Narusza to bowiem, w sposób wyżej opisany, przepisy ustawy o finansach publicznych Powyższe wskazuje, w ocenie organu nadzoru, na sprzeczność z prawem przedmiotowej uchwały.

Na poparcie powyższego stanowiska, należy wskazać na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2001 r., sygn. akt I SA 2197/2001; z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 2268/00; z dnia 5 grudnia 2001 r. sygn. akt SA/Sz 734/01; z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt II OSK 957/12.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3452.

Tekst rozstrzygnięcia 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

22 KOMENTARZE

 1. a prawnik-petarda jak się czuje ?
  zacznie wreszcie czytać przepisy i statuty gminy, jednostek podległych lub nadzorowanych przez gminę, czy też nadal będzie tkwił w rzeczywistości sprzed 15 lat ?
  od tego czasu zmieniły się znacząco przepisy panie petarda.
  drodzy radni, nie wiem, czy nie warto byłoby zacząć konsultować z zewnętrznym prawnikami tego, co prawnik-petarda podpisze, a niebawem były burmistrz daje Wam do głosowania 🙂

  • Ten cały burdel w gminie to nie wina prawnika. To wina niebawem byłego (daj Boże) burmistrza.
   Ten człowiek niszczy wszystko czego się tknie. Nie potrafi zrobić niczego dobrego. Przykład pierwszy z brzegu – niewypał ze zlotem garbusów. O tym, że miało być za darmo, a zafundowaliśmy z naszej kasy czyjeś widzimisię nie trzeba wspominać.
   W Sztumie była wspaniała organizacja i klasa impreza.

   • W tym tkwi cały problem, że zarówno ty jak i burmiszcz nie zauważacie podstawowych różnic pomiędzy tymi jednostkami, a tworem,który burmiszcz z pisał się boże prawnikiem, chciał stworzyć.

 2. prawnicze bla bla bla Centrum Kultury i Sportu Pruszcz Gdański, Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, itd itp w tym województwie wszystko musi być niemożliwe

  • Czyli burmiszczowi Kowalskiemu już Wojewoda nie pasuje i burmiszcz Kowalski mądrzejszy od Wojewody i jego prawników?
   No tak. Ten typ tak ma. Na wszystkim się zna. Hahaha!

   • Biedaku, słowo „Burmistrz” tak się pisze poprawnie. Pożyjemy – zobaczymy – jest ścieżka odwoławcza i wszystko da się poprawić.
    Pa! zwolennicy starej władzy!

    • To burmiszcz się jednak odwołuje? Chyba do Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.
     Zwolenniku burmiszcza, a ty w ogóle masz pojęcie komu ścieżka odwoławcza przysługuje?

     • Zwolennik burmiszcza to może sobie skarżyć do świętej Rity. 😂 Ot, tyle on może.

 3. Zazwyczaj jednym z pierwszych objawów przekwitania są zmiany w cyklu miesiączkowym. Kolejnym bardzo powszechnym objawem są uderzenia (inaczej: fale) gorąca. Zwykle kobieta odczuwa je na twarzy, w głowie, czasem obejmują również szyję czy dekolt. Może im towarzyszyć kołatanie serca, a nawet objawy lękowe. Oprócz tego mogą wystąpić dodatkowe symptomy (zazwyczaj tylko niektóre spośród nich), takie jak: wzmożona potliwość, szczególnie silne nocne poty (niekiedy powodujące konieczność zmiany piżamy i pościeli), suchość pochwy, dyskomfort intymnych okolic ciała, częstsze infekcje intymne, problemy z nietrzymaniem moczu i potrzeba częstszego oddawania go, bóle różnych części ciała (np. głowy, podbrzusza, nóg czy mięśni), wzdęcia i zaparcia, nasilony PMS (w tym większa bolesność i nadwrażliwość piersi) czy wreszcie częste zmiany ciśnienia krwi i zawroty głowy. Do bardziej nietypowych objawów możemy zaliczyć m.in. wystąpienie nadmiernego owłosienia na ciele, obrzęki na kończynach, obniżenie tembru głosu czy większą skłonność do przybierania na wadze. Menopauza objawia się również w sferze psychiki. W tym okresie, wskutek zmian gospodarki hormonalnej, kobieta może być szczególnie wrażliwa i nadmiernie zmęczona, cierpieć na wahania nastroju lub mieć problemy z koncentracją, libido czy snem. Niekiedy pojawiają się nawet stany do złudzenia przypominające depresję lub nerwicę.

  • LOH (czyli przekwitanie męskie, andropauza) jest głównie spowodowane, rozpoczynającą się stopniowo, w pewnym wieku życia u mężczyzn, niewydolnością hormonalną jąder – a bardziej precyzyjnie, zmniejszaniem się poziomu hormonów, za co w głównej mierze odpowiedzialny jest spadek produkcji testosteronu.Testosteron, uważany za typowo męski, odpowiedzialny jest za libido i sprawność seksualną, za stan fizyczny i psychiczny, ogólnie za wigor i energię życiową
   Najbardziej dotkliwymi „objawami” tego stanu są problemy z erekcją, ale także zaburzenia w oddawaniu moczu, tycie, łysienie, problemy z pamięcią. Oczywistym jest, że wymienione dolegliwości nie pozostają obojętne i utrudniają codzienne funkcjonowanie.
   Problemy z erekcją ma co czwarty mężczyzna po 50. roku życia, co często jest przyczyną depresji, zmniejszenia poczucia własnej wartości, nieudanych prób współżycia, a w konsekwencji przykrych reakcji ze strony partnerki. Wreszcie, zmiany takie mogą prowadzić do całkowitej rezygnacji z życia seksualnego i w efekcie do problemów w życiu rodzinnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że płodność mężczyzn obniża się tylko nieznacznie – parametry spermiogramu pozostają często prawidłowe.
   Kolejnym problemem są zaburzenia związane z gruczołem krokowym – prostatą. Pojawiają się kłopoty z oddawaniem moczu, którym niekiedy towarzyszy ból. Dolegliwości te wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą – urologiem.
   Zaburzenia hormonalne to nie tylko problemy z erekcją czy nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej. Są także przyczyną rozwoju miażdżycy, nadciśnienia i osteoporozy. Nadwaga powodować może problemy z kręgosłupem i związane z tym dolegliwości.
   Objawami bardzo często towarzyszącymi zaburzeniom hormonalnym w okresie andropauzy są: nerwowość, pogorszenie zdolności kojarzenia i problemy z pamięcią, zaburzenia snu, łatwe męczenie się, poczucie nie nadążania za zmianami w pracy i w życiu.
   diag.pl/pacjent/zachowac-zdrowie-50/

  • Gdybyś miał choć ciut pojęcia o funkcjonowaniu samorządu wiedziałbyś, że wojewoda jest organem nadzorczym i sprawdza każda uchwałę pod względem jej zgodności z obowiązującym prawem.

  • Jesteś ciekawy, czy ktoś ,,zakonfidencił”? Nie przeszkadza ci, że Kowalski kolejny raz daje Radnym złe uchwały przygotowane na kolanie?

     • Aleksa sreksa albo kleksa. On tylko Aramowiczową i Haraniową zalogowaną na konto młodej gasił a wszystko inne i nas miał w dupie. Dobrze że se poszedł

     • Wcale nie dobrze, że ,,se poszedł”. Zastępca Bauknecht w tym całym burdelu miał jeszcze jakiś szacunek do zasad, prawa i elementarnej kultury. Bauknecht pojął do czego zdolny jest jego kolega Kowalski. Swojej kariery Bauknecht na pewno nie miał gdzieś. Dobrego Miasta miasta też Bauknecht nie miał gdzieś, bo pomogłoby w jego karierze i tu mógł się wykazać. Bauknecht głupi nie był. I nie miał gdzieś. To Kowalski ma wszystkich gdzieś. Nawet swojego kolegę Bauknechta. Dowód tego Kowalski dał kiedy na sesji o odejściu Bauknechta powiedział szyderczo:
      ,,Ostatnio dziwnie się zachowywał. Po prostu nie wytrzymał presji”.
      Tak skończą wszyscy, którzy uwierzą Kowalskiemu.

     • Ta ich współpraca nie mogła się udać. Ideałem nie był ale wprowadzał jakiś taki spokój w pracy, słuchał i liczył się ze zdaniem pracowników, można było każdą sprawę spokojnie omówić i nie było do ludzi tego Krysiu, Rysiu, Zbysiu jak do uczniów. Nie tylko ja zauważyłam jaki jest spokój w ratuszu jak nie ma burmistrza. No i dobrze że nie był z Dobrego Miasta to równo traktował pracowników a robotę swoją robił. Miał manię oszczędzania na wszystkim. Jak ogień i woda byli z burmistrzem a zastępca ma robić co jemu burmistrz karze

    • A baba babie? Od razu widać twoje ograniczenie nie tylko w kwestii złożoności świata, ale i prawa.
     Zastępca w te pędy uciekł od Kowalskiego.
     Wojewoda głupi nie jest. Na pewno też zorientował się już, do czego Kowalski jest zdolny.
     Wkrótce Wojewoda DA Kowalskiemu popalić.

 4. Anonimie Alex nie zgasił córki p. Harań. To ona zgasiła jego. Facet dał się wciągnąć w dyskusję, skompromitował się i tyle. Między innymi dzięki p. Aleksandrze dowiedzieliśmy się o dziwnych powiązaniach Olusia z jeszcze bardziej dziwnymi agencjami od nieruchomości. Nie udało się sprzedać Skansenu dla starego Hansa, nie wyszło i ze Stodołą Kultury. Poza tym wbrew myśleniu Olusia w DM nie mieszkają same klowny i pajacyki, ale ludzie z głową na karku, którzy rzucili na światło dzienne te powiązania. Co się działo w ratuszu nie wiemy, ale miło pewnie nie było. Swoją drogą ciekawe czy dalej są przyjaciółmi jak to wcześniej twierdził burmiszcz.

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here