XVII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-09-27

73
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 27 września 2019 r., tj. piątek o godz. 13.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XVII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dywity dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2019-2025.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dobre Miasto ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia