XVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-10-03

215
Informuję, że XVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 3 października 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
 
 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie części nieruchomości gruntowej na okres 20 lat na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Olsztyn Oddział Dobre Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
 12. Informacja o zgłoszonych w 2018 r. żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
 13. Informacja w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na obszarze Gminy Dobre Miasto oraz wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

 

 

m

Zobacz wszystkie wydarzenia