Uwaga w Dobrym Mieście tylko do 9 października można zgłaszać projekty na budżet obywatelski.

0

Ruszył nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Zarządzenie Nr Og.0050.194.2019.ZP
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobre Miasto na 2020 rok
oraz ustalenia harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego .
Na podstawie art. 5a ust. 1-4, 6,7 i art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.), oraz § 2 i 3 Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 16 września 2019 r., poz. 4513)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobre Miasto na 2020 rok w następującym
składzie:
1) Zenon Połocki – Sekretarz Gminy Dobre Miasto– Przewodniczący,
2) Ryszard Łańko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – Członek,
3) Jerzy Pakisz – radny Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – Członek,
4) Anna Salmanowicz – Skarbnik Gminy Dobre Miasto – Członek,
5) Tadeusz Wyszyński – Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości – Członek,
6) Aneta Pawtel – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Członek,
7) Dariusz Czaplejewicz – pracownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości – Członek.

§ 2.

1.Zadania Komisji określa Rozdział 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi dokumentację związaną z czynnościami
realizowanymi przez Komisję.
3. Komisja ulega rozwiązaniu po ogłoszeniu wyników głosowania.

§ 3.

Ustala się harmonogram wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia
§ 4.
1. Przewiduje się wydzielić w budżecie gminy Dobre Miasto na rok 2020, środki w kwocie 500.000,00 zł na
realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa
Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019 r. 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
3. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektów do zrealizowania na terenie Gminy Dobre Miasto w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w zakładce Budżet Obywatelski.
4. Zgłoszenia projektów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój Nr 12) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października do godz. 15.30. lub przesłać na adres Urząd Miejski w
Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto (decyduje data wpływu do urzędu)

§ 4.

 1. Na projekty podlegające konsultacją uprawnieni mieszkańcy Gminy Dobre Miasto mogą głosować w
  głosowaniu powszechnym przy pomocy kart do głosowania wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do
  Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019 r. 2018 r. w
  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. Termin
  głosowania określa harmonogram stanowiący załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Głosowania nie przeprowadza się w przypadku umieszczenia na liście jednego projektu.
 4. Głosujący może oddać głos na jeden projekt z projektów umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy
  głosujący otrzyma jedną ostemplowaną kartę do głosowania.
 5. W lokalu, w którym odbywa się głosowanie oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje,
  jakiekolwiek działanie na rzecz konkretnego projektu jest zabronione. W lokalu tym, poza osobami
  dokonującymi aktu głosowania oraz obsługą głosowania, nie mogą przebywać żadne postronne osoby.
 6. Karta do głosowania zawiera informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Karty do
  głosowania będą dostępne od dnia rozpoczęcia głosowania określonego w harmonogramie.
 7. Urna do głosowania w formie papierowej, będzie ustawiona w Urzędzie Miejskim w lokalu na parterze
  budynku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r.
Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Więcej informacji TUTAJ

 

Zobacz wszystkie wydarzenia