IV sesja Rady Gminy Dywity. 2019-01-16

0

Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych, czy przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmowali się radni na sesji w środę 16 stycznia o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 – 2026.
6. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019 r.
7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
9. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania mieszkańców Gminy Dywity „Pomoc Gminy Dywity w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2019-2023
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity, zabudowanych na cele mieszkaniowe, wysokości oraz warunków ich udzielenia.
12. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
14. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy Dywity na 2019 r.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here