X-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-05-16.

77
Informuję, że X-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 16 maja 2019 r., tj. czwartek o godz. 9:00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko
 
 
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 16 maja 2019 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie prtokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna ………..”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Piotraszewie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.
 14. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście za 2018 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście za 2018 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście za 2018 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Dobrym Mieście za 2018 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie za 2018 rok.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia