XXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-11-28

0
Informuję, że XXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 28 listopada 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko
 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Dobre Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, innych, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobre Miasto do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 160515N – ul. Mickiewicza poprzez wyłączenie z użytkowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego Pałacu w Zespole dworsko-pałacowym w Smolajnach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dobrym Mieście.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dobrym Mieście.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …” oraz wytypowanie sołectw do uczestnictwa w Programie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/261/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych oraz wojewódzkich na terenie Gminy Dobre Miasto.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany złącznika nr 3 do uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.
 20. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów i infrastruktury technicznej przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście”.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here