XXIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2020-06-25

0

Informuję, że XXIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 25 czerwca 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.

 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się 22.06.2020 r., tj. poniedziałek o godz. 9.00 w CKB.
 • Posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się 23.06.2020 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w CKB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

            /-/ Ryszard Łańko

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 25 czerwca 2020 r.:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubomino w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Lubomino opieką i usługami świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Magdalena Mokańska w Łęgnie. – druk nr 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście. – druk nr 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta. – druk nr 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dobrego Miasta. – druk nr 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi.– druk nr 5
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na okres kadencji 2018-2023. – druk nr 6
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto. – druk nr 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, której wartość rynkowa przekracza 100.000,00 zł. – druk nr 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, której wartość rynkowa przekracza 100.000,00 zł. – druk nr 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej w granicach obszaru nawarstwień kulturowych starego miasta Dobrego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych. – druk nr 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dobre Miasto oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. – druk nr 11
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobre Miasto na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. – druk nr 12
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Grudziądzka i Łużycka. – druk nr 13
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta. – druk nr 14
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto. – druk nr 15
 5. Informacja na temat ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobre Miasto – za 2019 rok. – druk nr 16
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here